,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ stanovisko k SOH

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na ŽP

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

Stanovisko k Správe o hodnotení

K správe o hodnotení navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ Vám zasielame toto stanovisko.

Výsledok posudzovania jasne preukazuje nevýhodnosť nami spochybňovanej zmeny trasy elektrovodu, ktorú v minulosti vytvorilo mesto Čadca vo svojej Územnoplánovacej dokumentácií a ktorú aktívne presadzovalo.

Proces posudzovania bol napriek rozhodnutiu MŽP SR č. 10385/2018-1.7/zk 52790/2018 zo dňa 5.10.2018, ktorým ministerstvo upustilo od variantného riešenia pre navrhovateľa Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. dodatočne doplnený o dva varianty a to variant 1 s modifikáciou v lokalite Čadca – U Siheľníka a variant 2 (rezerva pre nové vedenie 2×400 kV východne od mesta Čadca prebratá z ÚPN Čadca).

S posúdením vplyvov na genofond a biodiverzitu pod označením 15. Ovplyvnenie významných migračných trás veľkých šeliem pri variante 2 – nevýznamný vplyv, dočasný nesúhlasíme, pretože výstavbou elektrovodu v novej trase by došlo k významnému ovplyvneniu migrácie veľkých šeliem a vôbec všetkých živočíchov (narušenie migrácie cez nadregionálny terestrický biokoridor a lokálne migračné trasy). Vo Svrčinovci sa už tretí rok realizuje monitoring veľkých šeliem a raticovej zveri kvôli plánovanej výstavbe ekoduktu cez cestu I/11 a železničnú trať, ktorý prináša nové zistenia o migrácii živočíchov. Naopak pôvodná trasa elektrovodu garantuje migračnú priechodnosť pre živočíchy v husto zastavanej Milošovskej doline.   

S posúdením vplyvov na urbánny komplex pod označením č. 26. Bariérový efekt vedenia pre rozvoj obcí pri variante 0 – významný vplyv, trvalý nesúhlasíme, pretože súčasná trasa elektrovodu je dlhodobo ustálená a jej inováciou dôjde k zúženiu existujúceho koridoru. Toto posúdenie nie je podložené žiadnym argumentom a dôkazom. Ide o účelové tvrdenie mesta Čadca. Na verejnom prerokovaní SOH dňa 14.08.2020 v kultúrnom dome Čadca to potvrdil aj spracovateľ SOH. Povoľovaním výstavby v blízkosti ochranného pásma elektrovodu hrozí do budúcnosti trvalý vplyv aj pri posunutí trasy elektrovodu v lokalite Čadca – U Siheľníka.

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu pod označením č. 36. Zábery pôdy a obmedzenie poľnohospodárskej činnosti sú nesprávne posúdené pri variante 1 a variante 2 ako nevýznamný vplyv, pretože akýmkoľvek posunom trasy, či už v lokalite Čadca – U Siheľníka alebo východne od mesta Čadca dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na kultúrne, historické, archeologické, paleontologické pamiatky pod označením č. 37. Ovplyvnenie kultúrno-historických a archeologických lokalít sú nesprávne posúdené pri variante 2 – nie je vplyv, pretože elektrovod by križoval historickú pamiatku Šance – Valy vo Svrčinovci, čím by došlo k jej znehodnoteniu.    

S posúdením väčšiny vplyvov v SOH, okrem vyššie namietaných súhlasíme, nemôžeme sa však stotožniť s účelovo nastavenými variantami tohto posudzovania, ktoré môžu navrhovateľovi SEPS, a.s. v konečnom dôsledku spôsobiť problémy pri povoľovaní stavby. Ideálny variant je inovácia vedenia v pôvodnom existujúcom koridore, ktorý mal byť samostatne posudzovaným variantom! Variant 1 je síce prijateľný, ale zároveň aj problematický z dôvodu rozporu v územnoplánovacích dokumentoch a následne pri povoľovaní stavby. Vlastníci pozemkov pravdepodobne nevedia o návrhu zmeny trasy v lokalite Čadca – U Siheľníka a so znehodnotením svojich pozemkov nebudú súhlasiť, čo môže viesť až k súdnemu sporu.       

            S pozdravom

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda