MVE Šášovské Podhradie

Zastavenie konania MVE Šášovské Podhradie

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie

vydal pod číslom OU-BB-OSZP1-2015/012865-Ko zo dňa 1.6.2015 rozhodnutie o tom, že zastavuje konanie podľa § 82 ods. 9 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava zo dňa 15.4.2015 o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona pre stavbu MVE Šášovské Podhradie z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania v určenej lehote. 

Peter Beleš