Oznámenie o účasti v správnom konaní (výrub drevín kvôli MVE Iliáš)

Mesto Banská Bystrica

Mestský úrad

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

Oznámenie o účasti v správnom konaní

 Podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme účasť v správnom konaní:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub cca 177 ks drevín s obvodom kmeňa do 396 cm a krov 150 mrastúcich na pozemkoch parc. č. KN-C 3593/2 a 3592/4 v k.ú. Radvaň z dôvodu výstavby MVE Iliaš.

Oznámenie o začatí konania (č. OVZ ZP 111984/2015) bolo zverejnené na webovej stránke Mesta Banská Bystrica dňa 15.6.2015 s termínom potvrdenia záujmu byť účastníkom tohto konania do 22.6.2015.

            Žiadame Vás zároveň, v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia (poštou, alebo elektronicky), aby sme sa mohli k nim vyjadriť. 

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         Predseda

Prílohy: – Stanovy OZ Rieka – združenia na ochranu vodných tokov

               – Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)