Stanovisko k navrhovanej činnosti MVE Smrečianka

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vrbická 1993

 031 01 Liptovský Mikuláš

Stanovisko k navrhovanej činnosti ,,Malá vodná elektráreň Smrečianka“

Na základe uverejneného oznámenia vo veci navrhovanej činnosti ,,Malá vodná elektráreň Smrečianka“, Vám zasielame toto stanovisko.

K navrhovanej činnosti uvádzame, že povolenie na odber vody, s ktorým sa uvažuje aj pri zámere hydroenergetického využitia vody z vodného toku Smrečianka bolo vydané pre  odber vody pre technologické účely v inej dobe a za iných podmienok. Za 64 rokov sa výrazne zmenili hydrologické podmienky a preto aj napriek tomu, že navrhovaná MVE s deklarovaným výkonom 0,03 MW bude využívať odber vody zberným zárezom na dne vodného toku prostredníctvom kameninového dierovaného potrubia DN 400, považujeme za potrebné posúdiť vplyvy takéhoto odberu, najmä jeho množstva na vodný ekosystém Smrečianky a rieky Váh. Týmto zámerom bude v najväčšej miere ovplyvnená hydrofauna (ryby, mihule a zoobentos). Keďže Smrečianka je pravostranným prítokom rieky Váh, ktorý predstavuje významný nadregionálny biokoridor slúžiaci na migráciu viacerých chránených druhov živočíchov (hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý, mihuľa Vladykova, vydra riečna), považujeme za dôležité posúdiť dopady odberu vody a jeho množstva aj na vážsku biotu.

V súvislosti s konštatovaním, že záujmové územie sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany uvádzame, že to vôbec nie je rozhodujúcim kritériom, či sa navrhovaná činnosť má alebo nemá posudzovať. Domnievame sa, že navrhovaná činnosť aj napriek pozitívnemu využitiu hydropotenciálu pri súčasných hydrologických podmienkach a stave populácii európsky významných druhov ešte výraznejšie zhorší súčasný stav ich populácii. Predpokladáme, že navrhovaná činnosť môže ovplyvniť ekologický stav (potenciál) vodného útvaru tým, že ho zhorší a súčasne bude ovplyvňovať aj populácie rýb hlaváča bieloplutvého, hlaváča pásoplutvého a pstruha potočného v hornom toku Smrečianky, ktorý je súčasťou Tatranského národného parku.

Povolený odber 75 l.s-1 a pri vyšších prietokoch 125 l.s-1 v súčasnosti pri zmenených hydrologických podmienkach sa javí skôr v neprospech zabezpečenia podmienok pre zachovanie bioty v Smrečianke a naopak výhodný pre navrhovanú činnosť. Nízky prietok zmení charakter toku, spôsobí zánik neresísk a zásadným spôsobom môže ovplyvniť prirodzenú reprodukciu, čo bude mať priamy dopad na stav populácií.

 V zámere je len veľmi všeobecne popísaný vplyv na živočíchy, s ktorým nesúhlasíme. Absentujú vplyvy na vodné živočíchy, ktoré budú touto vodnou stavbou najviac ovplyvnené a preto je nutné zabezpečiť v procese ďalšieho posudzovania zhromaždenie aktuálnych údajov o hydrofaune, odborných posudkov a stave ich populácii.  

K migračným bariéram na Smrečianke uvádzame, že v roku 2019 bola zriadená komisia pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky zameraná na riešenie revitalizácií vodných tokov na území Slovenska. Jednou z priorít je postupne odstránenie bariér z vodných tokov a preto považujeme za opodstatnené upozorniť Vás na túto skutočnosť, aby sa pri povoľovaní tejto navrhovanej činnosti nepovolila ďalšia nová bariéra v toku Smrečianka.  

OZ Rieka preto požaduje orgán štátnej správy ochrany prírody, ale i štátnu vodnú správu, aby sa zámer práve z dôvodu preukázania prijateľného vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia riadne posúdil podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.      

            S pozdravom

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda