Záchrana Domanižanky

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. 7859/2020-6.3

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom  konaní vo veci žiadosti o povolenie výnimky z druhovej ochrany spočívajúcej v umožnení realizovať stavbu ,,Prečin – úprava Domanižanky“ (číslo konania 7859/2020-6.3).

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.             

            S pozdravom

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka + IČO