Zamietnutie žaloby žalobcovi ZUS servis, s.r.o.

Krajský súd v Bratislave vydal rozsudok v mene Slovenskej republiky č. Sp. zn.: 6S/98/2017 – 167, ktorým zamietol žalobu, ktorú podal žalobca ZUS servis, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780 proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810 za účasti ďalších účastníkov konania, medzi ktorými je aj OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, so sídlom Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca vo veci vydania súhlasu na zmenu stavu mokrade a výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so zámerom výstavby MVE Žiar nad Hronom na rieke Hron.

Peter Beleš

predseda