Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ZÁVEREČNÉ STANOVISKO č. 859/2021-1.7/rc-R pre navrhovateľa Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s.

MŽP SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ podľa realizačného variantu 1, vrátane možných modifikácií trasy v lokalitách: Čadca – U Siheľníka, Kysucké Nové Mesto – Dúbie vrátane zmeny napojenia na pôvodnú trasu v k.ú Nesluša, Čadca lokalita Milošová – Polákovci, Snežnica. Zjednodušene povedané, elektrovod sa bude rekonštruovať v pôvodnej trase a nedôjde k odklonu jeho trasy cez východný okraj mesta Čadca a cez obec Svrčinovec ako si to mesto Čadca presadilo vo svojom Územnom plane a neskôr i Územnom pláne VÚC Žilina.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov od roku 2015 aktívne vo svojej korešpondencii poukazovalo na nezmyselnosť zmeny vedenia trasy a argumentami odôvodňovalo potrebu rekonštruovať elektrovod v pôvodnom koridore. Iniciovali sme petíciu, ktorú podpísalo cez 2000 ľudí a zúčastnili sme sa na viacerých rokovaniach na SEPS, a.s., na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Čadci, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Svrčinovec, ale aj na rokovaniach na VÚC Žilina a meste Čadca. Sme úprimne radi, že EIA proces potvrdil naše tvrdenia a odsúhlasením variantu 1 nedôjde k výraznému poškodeniu životného prostredia, znehodnoteniu nových pozemkov a zhoršeniu kvality bývania mnohým obyvateľom mesta Čadca a obce Svrčinovec.

Peter Beleš

predseda OZ Rieka