Aktuálna informácia o MVE Iliaš

Občianskym združeniam Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Slatinka a Za dôstojnú Radvaň, ktoré podali žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2018/008872-019 zo dňa 21.05.2018 o tom, že zámer Malej vodnej elektrárne Iliaš na vodnom toku Hron sa nebude ďalej posudzovať sa podarilo už po druhýkrát zrušiť toto rozhodnutie. Krajský súd v Banskej Bystrici pri svojom rozhodovaní akceptoval väčšinu žalobných dôvodov a veľmi podrobne a zaujímavo odôvodnil svoje rozhodnutie. Ostáva nám veriť, že správny orgán už po tretíkrát neporuší zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Peter Beleš

predseda