Stanovisko k zámeru ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“

Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na ŽP

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Stanovisko k zámeru ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám zasiela toto stanovisko k navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“.

S navrhovanou činnosťou, ktorej navrhovateľom je Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava súhlasíme, pretože predstavuje v súčasnosti najlepšie riešenie z hľadiska dopadov na životné prostredie, ale aj z ekonomického hľadiska. Súčasný elektrovod sa nachádza v optimálnej trase, pretože nevytvára zbytočné odbočky, nespôsobuje nové narušenie krajinnej scenérie a najmä nespôsobuje kolízie s obytnými zónami, biotopmi a inými stavbami. Rekonštrukcia existujúceho elektrovodu si nevyžaduje nový záber pôdy ani výrub stromov okrem pravidelného odstráňovania sukcesných zárastov.  

Upozorňujeme na skutočnosť, že nová trasa elektrovodu tak ako ju navrhuje mesto Čadca spôsobuje kolíziu s regionálnou skládkou odpadov ,,Čadca – Podzávoz, úprava a dostavba skládky odpadov“, vodnou plochou Svrčinovského rybníka, s genofondovou lokalitou GLz49 Alúvium Čierňanky a s historickou pamiatkou Šance – Valy, územím, ktoré je podľa Územného plánu obce Svrčinovec vyčlenené na rozvoj rekreácie, oddychu a športu a čo je najpodstatnejšie križovala by viaceré obytné zóny v dôsledku čoho by došlo k výraznému zhoršeniu životných podmienok obyvateľov dotknutých osád v Čadci a vo Svrčinovci.

Nová trasa elektrovodu iniciovaná mestom Čadca by bola dlhšia, vynútila by si početné zakrivenia a s tým spojené náklady a tiež nové zábery lesného pôdneho fondu. V katastrálnom území obce Svrčinovec by záber LPF predstavoval podľa vyjadrenia obhospodarovateľa Lesného pozemkového spoločenstvá Svrčinovec až 16,3 ha.

Porovnaním možných vplyvov na životné prostredie pri rekonštrukcii existujúceho elektrovodu v pôvodnej trase s akoukoľvek novou trasou by sa preukázal neporovnateľne väčší zásah do životného prostredia a majetku ľudí pri riešení novej trasy a preto neodporúčame iné variantné riešenie.

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti žiadame, aby sa zámer ďalej posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôrazom na posúdenie možných vplyvov na kvalitu povrchových a podzemných vôd, rušivých vplyvov na biotu a migrácie zveri popod elektrovod.     

            S pozdravom

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda