MVE Budča – zastavenie konania

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (,,okresný úrad v sídle kraja“) rozhodnutím č. OU-BB-OSZP1-2019/004688-14 zo dňa 07.01.2019 zastavuje konanie vo veci žiadosti WaWa, a.s., Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výstavbou MVE Budča na rieke Hron, podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku.

Peter Beleš