Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti MVE Hronský Beňadik zrušil Krajský súd

Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Banskej Bystrici pojednávanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov č. OU-BB-OOP3-2017/023141-005 z 24.10.2017, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu Okresného úradu Žarnovica č. OU-ZC-OSZP-2017/000181 zo dňa 25.05.2017, ktorým bolo vydané záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť ,,Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj o preskúmaní zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

Žalobcami v tomto súdnom konaní boli:

1/ Združenie Slatinka (občianske združenie), Zvolen

2/ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (občianske združenie), Čadca

3/ RNDr. Elena Fatulová, Bratislava

4/ Ing. František Luky, Hronský Beňadik

5/ Ing. Martin Luky, Hronský Beňadik

6/ Ján Hruška, Hronský Beňadik

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie druhostupňového a súčasne i prvostupňového správneho orgánu.

Senát v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že najmä odborné stanovisko žalobcu v druhom rade (OZ Rieka) premietnuté v žalobe spoločne s vyjadrením predsedu tohto združenia na pojednávaní, v ktorom konkrétne poukázal na negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na vodný ekosystém rieky Hron a ryby ako aj nedostatočné posúdenie vplyvov spracovateľom EIA boli rozhodujúce pre zrušenie záverečného stanoviska.

Peter Beleš